Fairy-fantail

Chinese Name: 黄腹扇尾鹟
English Name: Fairy-fantail
Latin Name: Chelidorhynx hypoxanthus