2014 Team Building in Qiangui Mountain of Lijiang

The sakura valley in Dali 03
The sakura valley in Dali 03
The sakura valley in Dali 02
The sakura valley in Dali 02
The sakura valley in Dali 01
The sakura valley in Dali 02
The sakura valley in Dali 02
The sakura valley in Dali 01
The sakura valley in Dali 01