Xiong Yueqing – “Megong” Master of Yao (Landian) Sacrificial Rites in Funing County, Wenshan 

Xiong Yueqing – “Megong” Master of Yao (Landian) Sacrificial Rites in Funing County, Wenshan 

文山州富宁县洞波乡瑶族(蓝靛瑶)“么公” – 熊岳清

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3226.html