Liang Zhenggong – “Bumo” Master of Zhuang Sacrificial Rites in Guangnan County, Wenshan 

Liang Zhenggong – “Bumo” Master of Zhuang Sacrificial Rites in Guangnan County, Wenshan 

文山州广南县那洒镇壮族“布摩” – 梁正功

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3233.html