“Kuoshi Mugua” – Narrative Poem of Lisu Ethnic Minority in Yingjiang County, Dehong

“Kuoshi Mugua” – Narrative Poem of Lisu Ethnic Minority in Yingjiang County, Dehong  盈江县傈僳族叙事长诗《阔时目刮》 

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1107.html