Mizhen Village of Zhonghe Town in Tengchong City, Baoshan

Chinese Name: 保山市腾冲市中和镇民振村
English Name: Mizhen Village of Zhonghe Town in Tengchong City, Baoshan