Wang Zai’en – Inheritor of Traditional Oiled-paper Unbrella  in Longling County, Baoshan 

Wang Zai’en – Inheritor of Traditional Oiled-paper Unbrella  in Longling County, Baoshan 

龙陵县象达乡传统纸伞工艺代表性传承人 – 王再恩

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-1854.html