Mingyin Town in Yulong County, Lijiang 

丽江玉龙县鸣音乡 Mingyin Town in Yulong County, Lijiang