Nirvana Festival in Jianchuan County, Dali

Chinese Name: 剑川县涅槃节/涅槃会
English Name: Nirvana Festival in Jianchuan County, Dali
涅槃节:又称涅槃会。夏历二月十五日,纪念释迦逝世。
https://baike.baidu.com/item/涅槃节/7314801