Shengcun Middle School in Yuanyang County, Honghe

The Location of Shengcun Middle School in Yuanyang County, Honghe