Shoton Festival of Tibetan Ethnic Minority

Chinese Name: 西藏雪顿节
English Name: Shoton Festival of Tibetan Ethnic Minority