8 Days Best Yunnan Pu’er Tea Tour to Kunming-Puer-XishuangBanna

Day 1 Arrive in Kunming
Day 2 Kunming-Mojiang-Ninger-Kunlushan
Day 3 Kunlushan-Puer
Day 4 Puer-Jiangcheng-Yiwu
Day 5 Yiwu-Menglun-Jinghong
Day 6 Jinghong-Nannuoshan-Menghai-Jingmai
Day 7 Jingmai
Day 8 Departure from Jingmai

Google Map