Hua Meixian – Inheritor of Mongolian Ethnic Costume-making Skill in Xingmeng County, Yuxi 

Hua Meixian – Inheritor of Mongolian Costume-making Skill in Xingmeng County, Yuxi 

通海县兴蒙乡蒙古族服饰制作传承人 – 华美仙

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2626.html