Zheng Jiachao – Inheritor of Painted Oiled-paper Umbrella in Tengchong County, Baoshan 

Zheng Jiachao – Inheritor of Painted Oiled-paper Umbrella in Tengchong County, Baoshan 

腾冲县固东镇花伞制作传承人 – 郑家朝

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2657.html