Jin Xiuying – Inheritor of Dulong Textile Craft in Gongshan County, Nujiang

Jin Xiuying – Inheritor of Dulong Textile Craft in Gongshan County, Nujiang 

怒江贡山县独龙江乡独龙族纺织技艺传承人 -金秀英

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2761.html