Huadeng Opera in Jianshui County, Honghe 

Huadeng Opera in Jianshui County, Honghe   建水花灯

Huadeng: Festive Lantern

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1151.html