Wang Ziguang – Wood Carving Craftman in Luxi County, Honghe 

Wang Ziguang – Wood Carving Craftman in Luxi County, Honghe 

红河州泸西县中枢镇木雕艺人 – 王子光

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3300.html