Yi Tian Yuan Halal Restaurant in Kunming

Yi Tian Yuan Restaurant (伊天园) in Kunming