Zhang Lanyun – Master of Shadow Puppetry Carving in Tengchong City, Baoshan

Zhang Lanyun – Master of Shadow Puppetry Carving in Tengchong City, Baoshan 

腾冲县曲石乡皮影雕刻艺人 – 张岚云

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2575.html