1000-Year Ancient Tea of Ailao Mountain in Xinping County, Yuxi

1000-Year Ancient Tea of Ailao Mountain in Xinping County, Yuxi玉溪新平县哀牢山千年古茶树
http://www.sohu.com/a/143650742_384558