Xinping County Attractions

There are some attractions in Xinping County for people to visit, which are Dapingzhang Village of Gasa Town, Nanhao Village of Mosha Town, Dabinglangyuan Village, Damuyu Huayaodai Ethnic Culture Village, Gasa Town, Chu Orange Manor and Longxi Li Clan Manor, Longquan Park, Shimen Gorge, Nanen Waterfall, Damoyan Peak of Ailaoshan Mountain Range, Guzhou Wild Forest and Mopanshan National Forest Park and Guzhou Ancient Tea Horse Road.