Chuanfang Lisu and Dai Ethnic Town of Huaping County in Lijiang

Chinese Name:华坪县船房傈僳族傣族乡
English Name: Chuanfang Lisu and Dai Ethnic Town of Huaping County in Lijiang
Chuanfang Lisu and Dai Ethnic Town of Huaping County in Lijiang