Guangci Lake in Jianshui County, Honghe

Chinese Name:建水县广慈湖
English Name: Guangci Lake in Jianshui County, Honghe

Guangci Lake in Jianshui County, Honghe

Guangci Lake in Jianshui County, Honghe

Guangci Lake in Jianshui County, Honghe

Guangci Lake in Jianshui County, Honghe

Location: