Sudian Lisu Ethnic Town Town of Yingjiang County in Dehong Prefecture

Chinese Name:盈江县苏典傈僳族乡
English Name: Sudian Lisu Ethnic Town Town of Yingjiang County in Dehong Prefecture