Yuxi Administrative Divisions

Yuxi has jurisdiction over 9 subdivisions: 2 Districts, 4 Counties, 3 Ethnic Counties.

Name

Hanzi

Hanyu Pinyin

Population(2003 est.

Area (km²)

Density(/km²)

Hongta District

红塔区

Hóngtǎ Qū

390,000

1,004

388

Jiangchuan District

江川区

Jiāngchuān Qū

260,000

850

306

Chengjiang County

澄江县

Chéngjiāng Xiàn

150,000

773

194

Tonghai County

通海县

Tōnghǎi Xiàn

270,000

721

374

Huaning County

华宁县

Huáníng Xiàn

200,000

1,313

152

Yimen County

易门县

Yìmén Xiàn

170,000

1,571

108

Eshan Yi Autonomous County

峨山彝族自治县

Éshān Yízú Zìzhìxiàn

150,000

1,972

76

Xinping Yi and Dai Autonomous County

新平彝族傣族自治县

Xīnpíng Yízú Dǎizú Zìzhìxiàn

270,000

4,223

64

Yuanjiang Hani, Yi and Dai Autonomous County

元江哈尼族彝族傣族自治县

Yuánjiāng Hānízú Yízú Dǎizú Zìzhìxiàn

200,000

2,858

70