“Lang’e and Sangluo” – Narrative Poem of Dai Ethnic Minority in Xinping County, Yuxi 

“Lang’e and Sangluo” – Narrative Poem of Dai Ethnic Minority in Xinping County, Yuxi  傣族叙事长诗《朗娥与桑洛》

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1113.html