Dasanxian Dance of Yi Ethnic Minority

Dasanxian Dance of Yi Ethnic Minority   彝族大三弦舞
Dasanxian: Accompaniment of Three-string Fiddle)

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1129.html