List of Major National Historical and Cultural Sites in Yunnan

This list is of Major Sites Protected for their Historical and Cultural Value at the National Level in the Province of Yunnan, People’s Republic of China.

Site Chinese name Location Designation Image
Shizhongshan Caves Shizhongshan shiku 石钟山石窟 Jianchuan County 1-47 Shibaoshan shizhongsi.JPGUpload file
Three Pagodas of Chongsheng Temple Chongsheng si san ta 崇圣寺三塔 25°42′31″N 100°08′50″E Dali City 1-65 Dalishanta.jpgUpload file
Cuan Baozi Stele Cuan Baozi bei 爨宝子碑 Qujing 1-126 Upload file
Cuan Longyan Stele Cuan Longyan bei 爨龙颜碑 Luliang County 1-127 Upload file
Site of the Meeting with King Duan Duanshi yu sanshiqi bu huimeng bei 段氏与三十七部会盟碑 Qujing 1-129 Upload file
Taihe City ruins Taihe cheng yizhi 太和城遗址 Dali City 1-157 Upload file
Golden Hall of Taihe Palace Taihe gong Jindian 太和宫金殿 25°05′25″N 102°46′10″EKunming 2-38 昆明太和宫金殿.JPGUpload file
Dharani Pillar of Ksitigarbha Temple Dizang si jingchuang 地藏寺经幢 Kunming 2-45 Stone Sutra Column of Ksitigarbha Temple.JPGUpload file
Yuanmou Man site Yuanmou yuanren yizhi 元谋猿人遗址 Yuanmou County 2-46 Upload file
Yunnan Military Academy site Yunnan lujun jiangwutang (jiuzhi) 云南陆军讲武堂 (旧址) Kunming 3-18 Jiangwutang Kunming.JPGUpload file
Tomb of Nie Er Nie Er mu 聂耳墓 Kunming 3-41 Nie Er Tomb Kunming 2009 07.jpgUpload file
Guangyun Temple Guangyun mian si 广允缅寺 Cangyuan County 3-123 Upload file
Jingzhen Octagonal Pavilion Jingzhen bajiao ting 景真八角亭 Menghai County 3-124 Upload file
Manfeilong Pagoda Manfeilong ta 曼飞龙塔 Jinghong 3-157 Upload file
Yuan Zi Rock Carvings Yuan Zi tiji moya shike 袁滋题记摩崖石刻 Yanjin County 3-174 Upload file
Iron Column of Nanzhao Nanzhao tiezhu 南诏铁柱 Midu County 3-180 Upload file
Ramapithecus Fossil Site Lama guyuan huashi didian 腊玛古猿化石地点 Lufeng County 3-181 Upload file
Shifodong Site Shifodong yizhi 石佛洞遗址 Gengma County 4-18 Upload file
Miaozhan Temple Diamond Throne Pagoda Miaozhan si Jingang ta 妙湛寺金刚塔 Kunming 4-87 Miaozhansi jingangta.JPGUpload file
Dabaoji Palace and Liuli Hall Dabaoji gong yu Liuli dian 大宝积宫与琉璃殿 Yulong County 4-159 Upload file
Zhongxin Assembly Hall Zhongxin zhen gongtang 中心镇公堂 Shangri-La County 4-186 Upload file
Nalou Governor Headquarters Nalou zhangguansi shu 纳楼长官司署 Jianshui County 4-213 Upload file
Nandian Xuanfu Headquarters Nandian xuanfu sishu 南甸宣抚司署 Lianghe County 4-214 Upload file
National Heroes Cemetery Guoshang muyuan 国殇墓园 Tengchong County 4-246 Upload file
Hanzhuang City site Hanzhuang chengzhi 汉庄城址 Baoshan 5-106 Upload file
Shizhaishan Tombs Shizhaishan gumuqun 石寨山古墓群 Jinning County 5-179 Ma Hazhi mu bei - P1350605.JPGUpload file
Lijiashan Tombs Lijiashan gumuqun 李家山古墓群 Jiangchuan County 5-180 Upload file
Bai Architecture of Xizhou Xizhou Baizu gu jianzhuqun 喜洲白族古建筑群 Dali City 5-404 Shengyuan Temple Dali.JPGUpload file
Jianshui Confucian Temple Jianshui wenmiao 建水文庙 Jianshui County 5-405 Jianshui Confucian Temple - P1370069.JPGUpload file
Qiongzhu Temple Qiongzhu si 筇竹寺 25°04′08″N 102°37′44″EKunming 5-406 Upload file
Kublai Khan’s Conquest of Yunnan Stele Yuan Shizu Pingyunnan bei 元世祖平云南碑 Dali City 5-464 Kublai Khan's Stone Tablet.JPGUpload file
Cangyuan Rock Paintings Cangyuan yahua 沧源崖画 Cangyuan County 5-465 Upload file
Baiyangcun site Baiyang cun yizhi 白羊村遗址 Binchuan County 6-187 Upload file
Longyutushan City site Longyutu shanchengzhi 巄嶼图山城址 Weishan County 6-188 Upload file
Batatai Tombs Batatai muqun 八塔台墓群 Qujing 6-281 Upload file
Yingpancun Tombs Yingpancun muqun 营盘村墓群 Yongsheng County 6-282 Upload file
Shuimu Temple Pagoda Shuimu si ta 水目寺塔 Xiangyun County 6-738 Upload file
Pagodas of Huiguang Temple and Changle Temple Dongxi si ta 东西寺塔 Kunming 6-739 Upload file
Fotu Temple Pagoda Fotu si ta 佛图寺塔 Dali City 6-740 Fotu Pagoda Dali.JPGUpload file
Dayao White Pagoda Dayao baita 大姚白塔 Dayao County 6-741 Upload file
Caoxi Temple Caoxi si 曹溪寺 Anning 6-742 Upload file
Old Architecture of Xiushan Xiushan gu jianzhuqun 秀山古建筑群 Tonghai County 6-743 Xiu Tonghai.JPGUpload file
Main Hall of Zhilin Temple Zhilin si dadian 指林寺大殿 Jianshui County 6-744 Zhilinsi jianshui.JPGUpload file
Stone Town of Baoshan Baoshan shitoucheng 宝山石头城 Yulong County 6-745 Upload file
Anning Confucian Temple Anning wenmiao 安宁文庙 Anning 6-746 Anning lianran wenmiao.JPGUpload file
Zhoucheng Confucian Temple and War God Temple Zhoucheng Wenmiao he Wumiao 州城文庙和武庙 Binchuan County 6-747 Upload file
Old Architecture of Zhenqing Temple Zhenqingguan gu jianzhuqun 真庆观古建筑群 Kunming 6-748 Upload file
Old Architecture of Heilongtan Heilongtan gu jianzhuqun 黑龙潭古建筑群 Lijiang 6-749 Upload file
Longhua Temple Longhua si 龙华寺 Yao’an County 6-750 Upload file
Baoshan Yuhuang Pavilion Baoshan Yuhuang ge 保山玉皇阁 Baoshan 6-751 Upload file
Changyanglou Chaoyang lou 朝阳楼 Jianshui County 6-752 Jianshui-shi-chao-yang-lou.jpgUpload file
Old Architecture of Ximen Street Ximen jie gu jianzhuqun 西门街古建筑群 Jianchuan County 6-753 Upload file
Xingjiao Temple, Shaxi Shaxi Xingjiao si 沙溪兴教寺 Jianchuan County 6-754 Yunnan xingjiao temple.jpgUpload file
Jinlong Bridge Jinlong qiao 金龙桥 Lijiang 6-755 Upload file
Menglian Xuanfu Residence Menglian xuanfu sishu 孟连宣抚司署 Menglian 6-756 Upload file
Manduan Buddhist Temple Manduan Fosi 曼短佛寺 Menghai County 6-757 Upload file
Shuanglong Bridge Shuanglong qiao 双龙桥 Jianshui County 6-758 Jianshui - Double Dragon Bridge - P1370304.JPGUpload file
Changchun Caves Changchun dong 长春洞 Weishan County 6-759 Upload file
Shouguo Temple Shouguo si 寿国寺 Weixi County 6-760 Upload file
Huize Guildhall Huize huiguan 会泽会馆 Huize County 6-761 Upload file
Meng Xiaoju Stele Meng Xiaoju bei 孟孝琚碑 Zhaotong 6-861 Upload file
Wang Renqiu Stele Wang Renqiu bei 王仁求碑 Anning 6-862 Upload file
Tomb Stele of Ma Hazhi Ma Hazhi mubei 马哈只墓碑 Jinning County 6-863 Upload file
Wujiazhai Railway Bridge Wujiazhai tielu qiao 五家寨铁路桥 Pingbian County 6-1053 Namitibridge.jpgUpload file
Catholic Church in Cizhong Cizhong jiaotang 茨中教堂 Dêqên County 6-1054 Cizhong Catholic Church.jpgUpload file
Shilongba Hydroelectric Power Station Shilongba shuidianzhan 石龙坝水电站 Kunming 6-1055 石龙坝水电站 01.jpgUpload file
Old Mengzi Customs House Mengzi haiguan jiuzhi 蒙自海关旧址 Mengzi City 6-1056 Upload file
Jijie Station Jijie huochezhan 鸡街火车站 Gejiu 6-1057 Upload file
Qihelou Qihe lou 企鹤楼 Shiping County 6-1058 Upload file
Chen Family Ancestral Temple Chenshi zongci 陈氏宗祠 Shiping County 6-1059 Upload file
Heshun Library Heshun tushuguan jiuzhi 和顺图书馆旧址 Tengchong County 6-1060 Upload file
Yunyan Pagoda Yunyan ta 允燕塔 Yingjiang County 6-1061 Upload file
National Southwestern Associated Universitysite Guoli xinan lianhe daxue (jiuzhi) 国立西南联合大学 (旧址) Kunming 6-1062 Upload file
Songshan Battlefield Songshan zhanyi jiuzhi 松山战役旧址 Longling County 6-1063 Upload file
Memorial Hall to Victory against the Japanese Kangzhan shengli jiniantang 抗战胜利纪念堂 Kunming 6-1064 Upload file
Stone Plaque bearing the Oath of the Solidarity of the Peoples of China Minzu tuanjie shici bei 民族团结誓词碑 Pu’er 6-1065 Upload file
Hongsheng Temple Pagodas Hongsheng si ta 弘圣寺塔 Dali City 7-1372 Dali hongshengsita.JPGUpload file