Nie Yuanlong – Artisan of Folk Toys in Jianchuan County, Dali 

Nie Yuanlong – Artisan of Folk Toys in Jianchuan County, Dali 

剑川县甸南乡民间玩具制作艺人 – 聂元龙

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2573.html