Xiangtu Town of Jianchuan County in Dali

Chinese Name:大理剑川县象图乡
English Name: Xiangtu Town of Jianchuan County in Dali