Lawuyan Waterfall in Fugong County, Nujiang

Chinese Name: 福贡县腊乌岩瀑布
English Name: Lawuyan Waterfall in Fugong County, Nujiang

Lawuyan Waterfall in Fugong County, Nujiang

Location: