Eden Li-English-speaking Tour Guide in Tengchong

I am Eden Li (李冰/Li Bing in Chinese), working as an English-speaking tour guide for Yunnan Exploratio in Tengchong City. I am very familiar with the whole western Yunnan Province including Nujiang(Lushui, Fugong, Gongshan, Bingzhongluo), Dehong (Yingjiang, Ruili, Longchuan, Mangshi), Baoshan (Tengchong, Longling, Changning).