Xiaonian Festival of Zhuang Ethnic Minority in Malipo County, Wenshan

Chinese Name: 麻栗坡县麻栗镇南油村壮族小年节
English Name: Xiaonian Festival of Zhuang Ethnic Minority in Malipo County, Wenshan
Xiaonian Festival of Zhuang Ethnic Minority is held in Nanyou Village of Mali Town in Malipo County, Wenshan.
http://www.sohu.com/a/247502494_114731