Zhongying Lisu and Yi Ethnic Town in Binchuan County, Dali

Chinese Name:大理宾川县钟英傈僳族彝族乡
English Name: Zhongying Lisu and Yi Ethnic Town in Binchuan County, Dali
Zhongying Lisu and Yi Ethnic Town of Binchuan County in Dali

Zhongying Lisu and Yi Ethnic Town of Binchuan County in Dali-02