Bai Lanxian – Inheritro of Yi Ethnic Costume-making Skill in Jiangcheng County, Puer 

Bai Lanxian – Inheritro of Yi Ethnic Costume-making Skill in Jiangcheng County, Puer 

普洱市江城县彝族民族服饰技艺传承人- 白兰仙

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2728.html