How to Get to Tengchong County from Baoshan City (Longyang District)

How to Get to Tengchong County from Baoshan City (Longyang District)