Huangmaoling Market Day in Yuanyang County, Honghe

Huangmaoling Market Day in Yuanyang County, Honghe