Jiulian Temple of Jizu Mountain in Binchuan County, Dali

Chinese Name: 宾川县鸡足山九莲寺
English Name: Jiulian Temple of Jizu Mountain in Binchuan County, Dali

Jiulian Temple of Jizu Mountain in Binchuan County, Dali

Jiulian Temple of Jizu Mountain in Binchuan County, Dali

Jiulian Temple of Jizu Mountain in Binchuan County, Dali

Location: