Wang Jinguang – Master of Xianzi-making Craft in Mouding County, Chuxiong

Wang Jinguang – Master of Xianzi-making Craft in Mouding County, Chuxiong 

牟定县蟠猫乡彝族弦子制作能手 – 王金光

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2613.html