Xijiu Festival of Yao Ethnic Minority

Chinese Name: 瑶族夕九节
English Name: Xijiu Festival of Yao Ethnic Minority