Zhang Fushou – Inheritor of Silverware-making Skill in Longchuan County, Dehong 

 Zhang Fushou – Inheritor of Silverware-making Skill in Longchuan County, Dehong 

龙川县户撒乡银器制作技艺传承人 – 张福寿

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2665.html