Xianbo Hanliang – Master of Dai Elephant-foot Drum Making Craft in Yingjiang County, Dehong 

Xianbo Hanliang – Master of Dai Elephant-foot Drum Making Craft in Yingjiang County, Dehong 

德宏盈江县姐冒乡傣族象脚鼓制作艺人 – 线波罕亮

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2664.html