Zhuang Opera in Funing County, Wenshan

Zhuang Opera in Funing County, Wenshan   富宁县壮剧

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1210.html