Zong Tianxian – Representative Inheritor of Yi Hulusheng Dance Project in Xichou County, Wenshan

Zong Tianxian – Representative Inheritor of Yi Hulusheng Dance Project in Xichou County, Wenshan

文山州西畴县鸡街乡彝族葫芦笙舞项目代表性传承人-宗天仙

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3083.html