“Chuichui Qiang” Drama of Bai Ethnic Minority in Yunlong County, Dali

“Chuichui Qiang” Drama of Bai Ethnic Minority in Yunlong County, Dali  云龙县白族吹吹腔

Chuichui Qiang: a performance tone of Bai Drama

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1225.html