Daiwei Yuan Restaurant in Lijiang

Daiwei Yuan Restaurant in Lijiang傣味园

  • ADDRESS53 Jiaoyu Lu, Lijiang
    丽江教育路53
  • PHONE(0888) 5487008
  • HOURSDaily: 10:30am-10pm