Dulongjiang Town Dulong Ethnic Culture Protection Area in Gongshan County, Nujiang 

Dulongjiang Town Dulong Ethnic Culture Protection Area in Gongshan County, Nujiang  贡山县独龙江乡独龙族传统文化保护区

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1186.html