Bingzhongluo Town Nu Ethnic Culture Protection Area in Gongshan County, Nujiang

Bingzhongluo Town Nu Ethnic Culture Protection Area in Gongshan County, Nujiang 贡山县丙中洛乡怒族传统文化保护区

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1187.html