Hiking Tour to Elephant Mountain in Lijiang

https://www.gokunming.com/en/blog/item/4230/hiking_in_lijiang_elephant_hill