Jijie Town of Xichou County in Wenshan Prefecture

Chinese Name: 西畴县鸡街乡
English Name: Jijie Town of Xichou County in Wenshan Prefecture